Ngựa Hoang Triathlon Weekly Challenge 2023-01-16-22

Link tham gia: https://nghienchaybo.com/event/ngua-hoang-triathlon-weekly-challenge-2023-01-16-22

Quy đổi:

  • Bơi : 200m ~ 1 block ~ 5 điểm
  • Đạp: 12km ~ 1 block ~ 5 điểm
  • Chạy: 4km ~ 1 block ~ 5 điểm
  • Brick 2 môn cộng thêm 4 điểm
  • Brick 3 môn cộng thêm 6 điểm

chú ý: thời gian chuyển tiếp(transition) giữa 2 môn bất kỳ (khác nhau) tối đa là 15 phút
ví dụ:
3 môn thì 2 chuyển tiếp, tối đa 15p cho 1 “chuyển tiếp”
2 môn thì 1 transition, tối đa 15p cho 1 “chuyển tiếp”

Cách tính chỉ tiêu hoàn thành:

  • Lv 1: 35đ ~ 28km
  • Lv 2: 40đ ~ 32km
  • Lv 3: 50đ ~ 40km
  • Lv 4 : 60đ ~ 48km
  • Lv 5 >= 70đ > ~ 56km