Hướng dẫn đăng nhập vào nghienchaybo.com https://nghienchaybo.com/blog/2022/02/21/huong-dan-dang-nhap-nghien-chay-bo/ Link FB event: https://www.facebook.com/groups/3dtriathlon/permalink/1512719012546114/ Link bảng xếp hạng https://nghienchaybo.com/event/3d-2023-tet-em-miu-challenge Cách tính điểm: Level 1: Thời gian transition giữa 2 môn bất kỳ (kha’c